НачалоТуристически маршрути

ДПП Русенски лом | Туристически маршрути

Зона на специализираните маршрути

 

Зона на специализираните маршрути регламентирани от Плана за управление на ПП Русенски Лом с площ 185.4 ха – 7% от общата площ на Парка 

·         Обхват – включва  всички маршрути, във всички зони, райони и участъци, с  елементите на информационната им система

·         ">Функционално предназначение - насочване на посетителите по определени маршрути с цел експониране и опазване на местообитания, видове и паметници на културата

·         Определена подзона за по-широк достъп на посетители

ПОДЗОНА за рекреация и спорт  - участъци при Нисово,  Сваленик, Кошов и Писанец

Изтегли GPS трак

 
Маршрут Дендропътека

 

Дендропътеката е с дължина 2 км. Изходен пункт -  Нисово. По нея се наблюдават 40 дървесни и храстови вида. 

 

Изтегли GPS трак