НачалоДокументиНаредби

ДПП Русенски лом | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
НАРЕДБА № 21 за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 93 от 27.11.2012 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 5.07.2019 г., бр. 90 от 27.10.2023 г., в сила от 27.10.2023 г.


Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г., бр. 72 от 18.09.2015 г., бр. 71 от 1.09.2017 г., изм. и доп., бр. 84 от 29.09.2020 г., в сила от 29.09.2020 г.; изм. с Решение № 6888 от 8.06.2021 г. на ВАС на РБ, Решение № 4795 от 18.05.2022 г. на ВАС на РБ и Решение № 5288 от 1.06.2022 г. на ВАС на РБ - бр. 50 от 9.06.2023 г., в сила от 9.06.2023 г.; изм. и доп., бр. 91 от 31.10.2023 г., в сила от 31.10.2023 г.


Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структ

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила от 13.11.2020 г., изм. и доп., бр. 9 от 27.01.2023 г.


Дата на публикуване: 31.01.2023 г. изтегли
 
Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите"

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г.

НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г.

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Наредба №20/18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи

използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране


Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 година за сечите в горите

Дата на публикуване: 01.09.2017 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло

от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите


Дата на публикуване: 02.01.2017 г. изтегли
 
В бр. 72 от 18.09.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.)

Дата на публикуване: 18.09.2015 г. изтегли
 
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ ЦЕНИ, ЦЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПЛОЩИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
Приета с ПМС № 252 от 06.11.2003 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли