НачалоДокументиЛовно стопанство

ДПП Русенски лом | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Въпроси за кандидат ловци към 2024г.

Дата на публикуване: 01.03.2024 г. изтегли
 
План за действие за опазване на кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758) в България 2024 -2033 г.

Дата на публикуване: 26.01.2024 г. изтегли
 
ПЛАН 3A ДЕЙСТВИЕ зa опазване на планинския кеклик в България за периода 2024-2033 г.

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1089/27.11.2022 на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой на ловците в ловните сдружения

Дата на публикуване: 27.11.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-183/28.09.2023 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на дейностите до горските територии в района на дейност на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-210/14.09.2023 г. на директора на РДГ Шумен за преустановяване на дейностите, нарушаващи спокойствието на дивеча, до горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Черни лом

Дата на публикуване: 18.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 183/30.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на дейностите, нарушаващи спокойствието на дивеча, в района на дейност на ТП ДЛС Воден - Ири Хисар

Дата на публикуване: 06.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-171/01.09.2023 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на дейностите до горските територии в района на дейност на ТП ДГС Гурково

Дата на публикуване: 04.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-160/17.08.2023 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на дейностите до горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 01.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 152/10.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча в района на дейност на ТП ДГС Дунав

Дата на публикуване: 10.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 148/01.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча в района на дейност на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-144/19.05.2023 г. на директора на РДГ София за ограничаване на достъпа до горската територия в района на действие на ТП ДЛС Витиня

Дата на публикуване: 19.05.2023 г. изтегли
 
Отчет мониторинг гургулица 2022

Дата на публикуване: 03.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 142/15.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2023 г.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1092/29.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед Заповед № 1068/24.11.2022 г.

Дата на публикуване: 29.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1068/24.11.2022 на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой на ловците в ловните сдружения

Дата на публикуване: 24.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-10-158/19.09.2022 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана на достъпа до горската територия в обхвата на ловностопански район на ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване: 19.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-143/05.09.2022 г. на директора на РДГ Варна за забрана дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча в границите на ТП ДГС Суворово, ДЛСР Чатал дере

Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-195/05.09.2022 г. на директора на РДГ Шумен за забрана дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча в границите на ДЛРС Паламара и ДЛРС Никола Козлево

Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
План за действие за европейския вълк в България

Дата на публикуване: 19.07.2022 г. изтегли
 
Заповед №РД 05-36/08.03.2022 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана временно достъпа до горската територия в обхвата на ловностопанския район на ТП ДЛС „Чепино”

Дата на публикуване: 09.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-48-13/16.02.2022 г. на министъра на земеделието, утвърждаваща цените на разрешителните за лов, валидни за периода 01.03.2022 г. - 28.02.2023 г.

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли