НачалоДокументиСчетоводство, бюджет и управление на собствеността

ДПП Русенски лом | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
БЮДЖЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2024 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
БЮДЖЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2023 г.

Дата на публикуване: 12.09.2023 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД И ПРАВИЛА ЗА БРАКУВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ПРОДАЖБА НА ИЗЛИШНИ И НЕГОДНИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ И НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ

Дата на публикуване: 02.06.2023 г. изтегли
 
Разходи Ковид

Дата на публикуване: 21.04.2023 г. изтегли
 
БЮДЖЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2022 г.

Дата на публикуване: 05.04.2022 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица за периода 01.01. - 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. изтегли
 
Разходи Ковид

Дата на публикуване: 17.12.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица за периода 01.01.-31.10.2021 г.

Дата на публикуване: 04.11.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица за периода 01.01. - 31.10.2021 г.

Дата на публикуване: 04.11.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица

Дата на публикуване: 01.10.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица

Дата на публикуване: 01.10.2021 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИАГ

Дата на публикуване: 16.06.2021 г. изтегли
 
Регистър на договорите за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху поземлени имоти горски територии

Дата на публикуване: 03.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 253/25.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за униформено представително облекло на служителите от ИАГ и РДГ за 2021 година

Дата на публикуване: 02.06.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица

Дата на публикуване: 02.06.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица

Дата на публикуване: 02.06.2021 г. изтегли
 
Ежемесечната отчетна информация за извършените разходи във връзка с предприетите мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 02.2021

Дата на публикуване: 01.03.2021 г. изтегли
 
Ежемесечната отчетна информация за извършените разходи във връзка с предприетите мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 12.2020

Дата на публикуване: 17.01.2021 г. изтегли