НачалоДокументиЛовностопански райони около огнищa на АЧС

ДПП Русенски лом | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Заповед № 148/01.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча в района на дейност на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-207/02.09.2022 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, както и преминаването на превозни средства до края на размножителния период на благородния елен

на територията на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-147/01.09.2022 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, както и преминаването на камиони и друга горскостопанска техника,

нарушаващи спокойствието на благородния елен на територията на ТП ДЛС Борово


Дата на публикуване: 01.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-169/10.08.2022 г. на директора на РДГ Шумен за забрана дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча в границите на ДДУ Момино

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-196/23.08.2022 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, както и преминаването на превозни средства до края на размножителния период на благородния елен

на територията на ТП ДГС Гурково


Дата на публикуване: 23.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-10-261/04.11.2021 г. на директора на РДГ Сливен за ограничаване на достъпа до горска територия в обхвата на ТП „ДГС Стара река”

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-180/14.09.2021 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 14.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 119/08.09.2021 г. на директора на РДГ Русе за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 10.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 116/07.09.2021 г. на директора на РДГ Русе за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДЛС Воден

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 115/07.09.2021 г. на директора на РДГ Русе за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДЛС Дунав

Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-124/30.08.2021 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други дейности, нарушаващи спокойствието на благородния елен през брачния период на територията на ТП ДЛС Борово

Дата на публикуване: 31.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-00152/02.08.2020 г. на директора на РДГ Шумен за забрана достъпа на лица и ППС в горските територии, попадащи в района на ДДУ Момино в териториалния обхват на ТП ДГС Търговище

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-33/02.03.2020 г. на директора на РДГ Кърджали за ограничаване достъпа на лица и ППС в горските територии, попадащи в района на ДУ Балдарана в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване: 05.03.2020 г. изтегли
 
Списък с лица за контакт от отговорните институции по изпълнението на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед №РД 48-3 от 06.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите,

с която се изменя Заповед №РД 48-61 от 01.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 48-71 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и се утвърждават указания за осигуряване на биосигурност срещу разпространението на Африканска чума по свинете при провеждането на лов.


Дата на публикуване: 07.01.2020 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Преселец - общ. Търговище, с. Стеврек - общ. Антоново, с. Станчов хан - общ. Трявна, гр. Габрово, с, Ново Градище - общ. Стражица и с. Кавлак - общ. Стражица,

обособени със Заповед № РД 11-2692/20.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 23.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бероново - общ. Сунгурларе, с. Бистрец - общ. Средец, с. Байкал - общ. Долна Митрополия и НП "Централен балкан" - обл. Габрово, обособени със Заповед № 11-2676/18.12.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в гр. Котел, с. Върбица - общ. Горна Оряховица, с. Торос - общ. Луковит, гр. Опака, с. Славяново - общ. Попово, с. Миладиновци - общ. Търговище, с. Голямо ново - общ. Търговище

с. Водица - общ. Попово и с. Ясеново - общ. Казанлък, обособени със Заповед № 11-2614/17.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Градница - общ. Севлиево, с. Горна Росица - общ. Севлиево, гр. Цар Калоян - обл. Разград, с. Васильово - общ. Тетевен и с. Драгоил - общ. Драгоман,

обособено със Заповед № РД 11-2571/12.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Дъбово - общ. Мъглиж, НП "Централен балкан" - обл. Габрово, с. Стоилово - общ. Малко Търново, с. Скалак - общ. Руен, с. Садово - общ. Сунгурларе, с. Терзийско - общ. Сунгурларе и

с. Велислав - общ. Сунгурларе, обособени със Заповед № 11-2552/11.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 12.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Селище и с. Бучино - общ. Благоевград, гр. Криводол и с. Дончево - общ. Добрич, обособени със Заповед № РД 11-2507/06.12.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 06.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Каменар - общ. Лозница, с. Брестовене - общ. Завет, с. Комарево - общ. Берковица, с. Миладиновци - общ. Търговище, с. Мечка - общ. Иваново и с. Хотанца - общ. Русе,

обособени със заповед № 11-2490/04.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 05.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Нейково - общ. Котел, с. Крушолак - общ. Антоново, с. Сваленик - общ. Иваново и с. Хърсово - общ. Самуил, обособени със заповед № 11-2474/03.12.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в землището на с. Драгоево - общ. Преслав, гр, Априлци, с. Крушевец - общ. Созопол, с. Велислав - общ. Сунгурларе и с. Долина - общ. Каолиново

обособени със заповед № 11-2470/02.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 03.12.2019 г. изтегли
 
Подробна информация за инфектираните зони може да откриете на картата на началната страница на ИАГ

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Катунец - общ. Угърчин, с. Душево - общ. Севлиево, с. Агатово - общ. Севлиево, с. Гръблевци - общ. Габрово и с. Горско Калугерово - общ. Сухиндол,

обособени със заповед № 11-2449/26.11.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 27.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Долна Козница - общ. Невестино, гр. Горна Оряховица, с. Врачеш - общ. Ботевград, с. Големо Бабино - общ. Криводол, с. Гостиня - общ. Ловеч, с. Железница - общ. Симитли,

с. Страдалово - общ. Невестино и общ. Връбница, обл. Шумен обособени със заповед № РД 11-2303/22.11.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 22.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Боровци и с. Гагница - общ. Берковица и с. Николаево - общ. Плевен, обособени със заповед № 11-2279/21.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 22.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Смирненски - общ. Ветово, с. Везенково - общ. Сунгурларе, с. Табачка - общ. Иваново и с. Щръклево - общ. Иваново обособено със заповед № 11-2271/21.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Душево, обособено със заповед № 11-2259/19.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Дебелец, обособено със заповед № 11-2245/15.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Везенково, общ. Сунгурларе, обособено със заповед № 11-2242/13.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 13.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС гр. Угърчин, обособено със заповед № 11-2219/11.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 11.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС гр. Тутракан и с. Вишовград, общ. Тутракан, обособени със заповед № 11-2209/08.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 08.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в община Габрово, гр. Попово, с. Горско Абланово в общ. Опака, с. Белинци в общ. Исперих и с. Пчелина в общ. Самуил обособено със заповед № 11-2198/06.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 07.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш обособено със заповед № 11-2191/05.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 06.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бежаново, общ. Луковит обособено със заповед № 11-2167/01.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с. Железарци, общ. Стражица, с. Лехчево, общ. Бойчиновци обособено със заповед № 11-2165/01.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Мочуре, общ. Рудозем, обл. Смолян обособено със заповед № 11-2102/24.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 25.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, обособено със заповед № 11-2092/22.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в с. Гергини, общ. Габрово, обл. Габрово, обособено със заповед № 11-2047/18.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в общ. Бойчиновци, обл. Монтана и общ. Троян, обл. Ловеч, обособени със Заповед № РД 11-2066/17.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в обл Бургас, обл. Шумен, обл. Монтана и обл. Русе, обособено със заповед № 11-2046/15.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Новаково, общ. Асеновград, обособено със заповед № 11-2032/11.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 11.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Шумен, обособени със заповед № РД 11-2006/10.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Търговище, обособени със заповед № РД 11-1972/3.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Перник и област Сливен, обособени със заповед № РД 11-1939/26.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 27.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в обл. Бургас и обл. Ловеч, обособени със заповед № РД 11-1920/19.09.2019 г. на БАБХ

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС обл. Бургас, с. Бродилово  и обл. Ловеч, с. Дебнево, обособени със заповед № РД 11-1920/19.09.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 20.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС обл. Благоевград, НП "Пирин", обособено със заповед № РД 11-1914/19.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Сандански, обл. Благоевград обособено със заповед № РД 11-1893/16.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Кула, обл. Видин и общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, обособено със заповед № РД 11-1887/12.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 13.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в обл. Русе, кв. "Средна кула" и с. Павелско, обособени със заповед № 11-1836/04.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Скалак, обособено със заповед № 11-1815/30.08.2019 г., изменена със заповед № 11-1834/04.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Михалково, обособено със заповед № 11-1827/03.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС гр. Оряхово, обособено със заповед № 11-1801/29.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в с. Сушица и с. Ралево, обособени със заповед № 11-1785/27.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 28.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Тръстеник, обособено със заповед № 11-1777/26.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 27.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ковачица, обособено със заповед № 11-1761/23.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Писанец и с. Осеново, обособено със заповед № РД 11-1741/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС ТП "ДЛС Витошко-Студена", обособено със заповед № РД 11-1735/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 21.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Велинград и гр. Априлци, обособено със заповед № 11-1706/19.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Забърдо, общ. Кубрат, с. Мерданя, гр. Велинград и гр. Перущица, обособено със заповед № 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Мечка и с. Просена, обособено със заповед № 11-1678/15.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Борово, обособено със заповед № 11-1675/14.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбино, обособено със заповед № 11-1670/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС БИСД Крачова Ливада, обособено със заповед № 11-1668/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бистренци, обособено със заповед № 11-1658/12.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ново Градище, обособено със заповед № 11-1640/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Змеица, обособено със заповед № 11-1641/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбица, обособено със заповед № 11-1639/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Осен, обособено със заповед № 11-1631/07.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 11-1630/07.08.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните

за отмяна и изменение на приложения към заповеди за инфектирани зони около възникнали случаи  на АЧС при дивите свине


Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС с. Тетово, обособено със заповед № 11-1576/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС ДЛС Искър, обособено със заповед № 11-1600/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бела, обособено със заповед № 11-1592/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-49 от 05.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, с която се забранява лова в инфектираните зони около констатирани случаи на АЧС

при диви свине, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. 


Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Червена вода, обособено със заповед № 11-1570/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 02.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС в БИСД "Папративица", обособено със заповед № 11-1545/31.07.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространение на АЧС

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 704/25.07.2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

Дата на публикуване: 26.07.2019 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО НАДЗОРА СЛЕД КОНСТАТИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Дата на публикуване: 22.04.2019 г. изтегли
 
Указания за изработване на ями

Дата на публикуване: 05.09.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на МЗХГ, определяща мерките за биосигурност

Дата на публикуване: 18.07.2018 г. изтегли