НачалоДокументиПроект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ДПП Русенски лом | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Стопанисване. Тема 9.1 Индех Gini

Индекси за структурно разнообразие. Приложение на индекса на Gini за оценка на изборната структура - практически аспекти.

гл. ас д-р Нено Александров, Катедра „Лесовъдство“, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 9

Лесовъдски системи за стопанисване на разновъзрастни гори и методи за определяне на размера на ползването в насаждения предвидени за изборно стопанисване.

гл. ас д-р Нено Александров, Катедра „Лесовъдство“, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 8 Постепенни сечи

Постепенни сечи. Равномерни и неравномерни постепенни сечи. 

Неравномерно-постепенна сеч - техника на провеждане. Оценка.

доц. д-р Георги Костов, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 7 Трансформация

Трансформация на едновъзрастни и относително едновъзрастни насаждения в разновъзрастни с цел изборното им стопанисване.

доц. д-р Георги Костов, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 6 Метод BDq

Метод BDq - същност, основни параметри, приложение. 

гл. ас. д-р Нено Александров


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 5 Определяне размера на ползването

Методи за контрол на структурата на изборната гора и определяне размера на ползването в разновъзрастни насаждения.

гл. ас. д-р Тома Тончев, Катедра "Лесоустройство", ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 4 Понятие за структура на гората

Понятие за структура на гората и начини на нейното характеризиране. Структура на изборната гора. Видове изборни структури.

гл. ас. д-р Нено Александров


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 3 Методи за таксиране на разновъзрастни насаждения

гл. ас. д-р Тома Тончев, Катедра "Лесоустройство", ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 2 Лесовъдски системи за разновъзрастно стопанисване на горите

доц. д-р Георги Костов - ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 1 Динамика на горските насаждения

доц. д-р Георги Костов - ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Полезни връзки

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Презентация 3

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Презентация 2

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Презентация 1

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Областни планове. Приложение 3 Учебни материали

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли