Начало

ДПП Русенски лом

Местоположение

Природният парк попада в област на Дунавската равнина, Лудогорско-Добруджанска подобласт, Поповско-Разградски район на Севернобългарска (Понто-Каспийска) провинция от геоморфоложкото райониране на България по География на България-физическа и социално-икономическа,София,1997г.,АИ проф.М. Дринов

Според административното деление на РБ  териториално площите на ПП Русенски Лом попадат в границите на област Русе и две общини-Иваново и Ветово.

Подходът към ПП Русенски Лом при Иваново отстои на 25 км. от гр. Русе, а при Щръклево на 19 км.. Подходът за Парка при Писанец е на 10 км.от гр.Ветово, на 12 км от Цар Калоян и на 40 км. от Разград.

В непосредствена близост до парковата територия са разположени  селищата Иваново, Кошов, Червен, Табачка, Нисово, Щръклево, Сваленик, Писанец, застроени около реките Русенски Лом, Черни Лом, Малки Лом и Бели Лом. Реките като селищнообразувателен фактор са сложили своя отпечатък върху общото обемно-пространствено изграждане на селищата, което е живописно и впечатляващо със своя характер.

Област Русе попада в Северен централен район за планиране  от Националния план за регионално развитие, заедно с области Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово. Районът за планиране определя териториално интегрирането на областните планове за  съвместни  екологични, социално-икономически, културни и др.връзки и проекти.

Географско положение
Намира се в Северозападна България. Територията му е част от Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна подобласт на Дунавската равнина.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995