Начало

ДПП Русенски лом

Местоположение

Природният парк попада в област на Дунавската равнина, Лудогорско-Добруджанска подобласт, Поповско-Разградски район на Севернобългарска (Понто-Каспийска) провинция от геоморфоложкото райониране на България по География на България-физическа и социално-икономическа,София,1997г.,АИ проф.М. Дринов

Според административното деление на РБ  териториално площите на ПП Русенски Лом попадат в границите на област Русе и две общини-Иваново и Ветово.

Подходът към ПП Русенски Лом при Иваново отстои на 25 км. от гр. Русе, а при Щръклево на 19 км.. Подходът за Парка при Писанец е на 10 км.от гр.Ветово, на 12 км от Цар Калоян и на 40 км. от Разград.

В непосредствена близост до парковата територия са разположени  селищата Иваново, Кошов, Червен, Табачка, Нисово, Щръклево, Сваленик, Писанец, застроени около реките Русенски Лом, Черни Лом, Малки Лом и Бели Лом. Реките като селищнообразувателен фактор са сложили своя отпечатък върху общото обемно-пространствено изграждане на селищата, което е живописно и впечатляващо със своя характер.

Област Русе попада в Северен централен район за планиране  от Националния план за регионално развитие, заедно с области Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово. Районът за планиране определя териториално интегрирането на областните планове за  съвместни  екологични, социално-икономически, културни и др.връзки и проекти.

Географско положение
Намира се в Северозападна България. Територията му е част от Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна подобласт на Дунавската равнина.


Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
„Учим и знаем за българската гора“
Викторина:
   Скъпи малки приятели,
   През последните 21 дни Вие научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Днес можете да проверите своите знания като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк. Линкът ще бъде активен днес, 11.април 2021 г. от 11.00 да 16.00 часа.
Линк към викторината

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995